De afdelingen

We hebben 10 afdelingen binnen onze organisatie. Samenwerken doen we over de afdelingsgrenzen heen. Onze afdelingen zijn verdeeld in de categorieën bedrijfsmatig, beleidsmatig en ondersteunend. De Nijmeegse samenleving en (regionale) samenwerkingspartners staan om de gemeente heen.

Zorgt voor het beheer van onze wijk- en sportgebouwen en terreinen. Krijgt de Nijmegenaren fysiek in beweging en biedt ruimte voor ontmoeting voor bewoners en sociaal maatschappelijke organisaties in onze stad. 

Maakt stedenbouwkundige- en bestemmingsplannen en bouwt aan een duurzaam en sociaal Nijmegen.  

Stuurt op onze financiële bedrijfsvoering. 

Is een belangrijk deel van onze frontoffice (baliemedewerkers en ons klantcontactcentrum) en stuurt op verbetering van de dienstverlening. Is verantwoordelijk voor de registratie van de bevolkingsgegevens. Vervult de rol van Poortwachter voor onze stad en organiseert de verkiezingen. 

Zorgt voor lokale veiligheid en integriteitsbescherming van onze gemeente. Staat voor de rechtmatigheid van ons handelen, goed bestuur en procedurele zorgvuldigheid. Ondersteunt het bestuur en verzorgt de communicatie.  

Faciliteert een leefbare en toekomstbestendige openbare ruimte. Draagt zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van de stad van vandaag en morgen.  

Houdt zich bezig met ontwikkeling van personeel en organisatiebeleid en –uitvoering. Is verantwoordelijk voor de informatieveiligheid en informatiebeheer. En draagt er zorg voor dat de organisatie dienstverlenend en klantvriendelijk gefaciliteerd wordt. 

Is een beleidsafdeling die adviseert binnen ruimtelijke projecten, zorgt voor de uitvoering van strategische projecten en adviseert hierover in het stadsbestuur.  

Maakt beleid voor het sociaal domein. Adviseert  het college en de raad en stuurt op realisatie van de doelen. 

Is samen verantwoordelijk voor de uitvoering van wetten en regelingen in het sociaal domein. Variërend van de Participatiewet tot Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).